برای اینکه بتوانید بفهمید اطرافیان شما چه خصوصیاتی دارند راهای متفاوتی وجود دارد، یکی از این راهها این است که قبل از رویارویی با طرف مقابل با توجه به فرم صورت بتوانید یک شم کلی از نوع شخصیت فرد داشته باشید.

چـهره خـوانـی به این مـعـنـا است که شما فـقــط با با نگاه کردن به صورت اشخاص پی بـه خـصـوصـیات اخلاقی و شخصیتی او ببرید. چـهره خـوانـی توسـط مردم در اعصار مختلف انجام شده است.شـناخـتـن افراد تنها از روی خصوصـات ظـاهـری آنها مساله بسیار جالبی است. نـکات ظـریف و دقیـق و پیچیدگیهای بسیاری در علـم چـهـره خـوانـی وجـود دارد ولی ما در اینجا به بیان نکات اصلی تر ومهمتر آن بسنده می کنیم.