جملات زیر احساسات افراد را نسبت به خودشان و دیگران بیان می کند. هیچ پاسخ درست یا غلطی وجود ندارد مهم این است که شما چه احساس و باوری در مورد خودتان دارید. هر جمله را با دقت بخوانید و بگویید تا چه میزان با آن موافق یا مخالف هستید و با توجه به راهنمای زیر به پاسخ هایتان امتیاز بدهید:

چنانچه مایلید تبلیغات شما در اینجا نمایش داده شود
با ما تماس بگیرید